COPA TANGO 17.1 TF FÉRFI FOCI CIPÕ
COPA TANGO 17.1 TF FÉRFI FOCI CIPÕ
COPA MUNDIAL FÉRFI FOCI CIPÕ
X 18.2 FG FÉRFI FOCI CIPÕ

KAISER 5 LIGA FÉRFI FOCI CIPÕ
COPA 19.4 IN FÉRFI FOCI CIPÕ
COPA 18.4 FxG J GYEREK FOCI CIPÕ
X 18.4 IN J GYEREK FOCI CIPÕ
Conquisto II TF J GYEREK FOCI CIPÕ